Ple ordinari el proper dilluns, 25 de maig de 2020

Divendres, 22 de maig de 2020 a les 14:00

Sessió plenària virtual a les 19 h.
El Ple serà retransmès al canal Ajuntament Llinars Plens de Youtube.

L'ordre del dia és el següent: 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 27-01-2020.

2. Aprovació del Pla Local de Salut 2019 - 2023.

3. Aprovació del conveni interadministratiu entre els Ajuntaments de Cànoves i Samalús, Cardedeu, Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor per la coordinació, gestió de les emergències i col.laboració amb l'Associació de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya de Sant Antoni de Vilamajor.

4. Acord d’adhesió de l’Ajuntament de Llinars del Vallès a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).

5. Modificació de Crèdit 3/2020.

6. Acord per adoptar pel Ple de l'Ajuntament de Llinars del Vallès la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic locals, per tal d'ampliar la delegació i alhora confirmar i clarificar l'abast de la delegació de determinats ingressos de dret públic i modificar la delegació de funcions d'altres ingressos en la Diputació de Barcelona.

7. Aprovació inicial de la Modificació Puntual de la Unitat d'Actuació número 7 (UA-7) B) Activitat de control.

8. Moció no resolutiva que presenta el Grup Municipal MALL "La bicicleta, una opció estratègica de mobilitat en el procés de desconfinament".

9. Moció no resolutiva que presenta el Grup Municipal MALL per a la derogació de la LRSAL i la Llei d'Estabilitat Pressupostària com a mesura necessària per a afrontar la nova crisi social i econòmica provocada per la pandèmia del COVID-19.

10. Moció no resolutiva que presenta el Grup Municipal d'ERC per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local.

11. Moció no resolutiva que presenta el Grup Municipal MALL per refer el pressupost municipal per l'any 2020.

12. Donar coneixement de les resolucions d’Alcaldia des de la darrera gestió plenària ordinària.

13. Donar compte de la remissió de l'execució pressupostària del quart trimestre de l'exercici 2019.

14. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019.

15. Donar compte de la remissió de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019.

16. Donar compte de la presentació al Ministeri de l'obligació de remissió anual del pressupost inicial 2020 i de l'informe d'intervenció sobre l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

17. Donar compte de la presentació al Ministeri dels plans pressupostaris a mig termini 2021-2023 sobre l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

18. Donar compte de la remissió de l'execució pressupostària del primer trimestre de l'exercici 2020.

19. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 26.05.2020 | 16:33