Les Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament, de caràcter permanent, que tenen per funció l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmeten a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació d'aquest.

Per acord de Ple de data 25 de juny de 2015 es van crear les següents comissions i la seva composició:

 

Área de Serveis Centrals

President: l'Alcalde o el regidor delegat cap de l'àrea. 

Membres:

- Sr. Josep Aixandri i Tarré

- Sr. Jordi Balboa i Lago

- Sr. Joan Ramon i Bernabé

- Sra. Fidela Frutos i Schwöbel

- Sr. Jaume Majoral i Ginesta

 

Área de Serveis Personals

President: l'Alcalde o el regidor delegat cap de l'àrea

Membres:

- Sra. Joana Lorente i Nájar

- Sr. Jordi Balboa i Lago

- Sr. Joan Ramon i Bernabé

- Sra. Fidela Frutos i Schwöbel

- Sr. Jaume Majoral i Ginesta

 

Área de Serveis Territorials

President: l'Alcalde o el regidor delegat cap de l'àrea

Membres:

- Sr. Pere Grivé i Martínez

- Sr. Jordi Balboa i Lago

- Sr. Joan Ramon i Bernabé

- Sra. Fidela Frutos i Schwöbel

- Sr. Jaume Majoral i Ginesta

 

Darrera actualització: 12.09.2018 | 13:43